iCombat Hero Nation

Domination

1/3/2018 4:37 PM

Duration: 3m 0s
Top Player: jarrodthomas
Accuracy (AVG): 14.83 %
TOR (AVG): 0.8
Total Outs: 44
Total Score: 2760
Name Score Accuracy Outs Eliminations O/E
Alpha Team 1804 21.61 % 20 24 0.8 +4
1 jarrodthomas 573 17.60 % 9 8 1.1 +4
2 alexbrowne 483 13.48 % 4 0 4.0 +4
3 chrisbrowne 278 25.93 % 5 7 0.7 +3
4 ryanbrowne 244 8.16 % 0 4 0.0 0
5 williamthomas 226 42.86 % 2 5 0.4 +1
Bravo Team 956 9.99 % 24 20 1.2 +6
1 joepittman 217 11.11 % 5 5 1.0 +2
2 chloebrowne 197 27.08 % 7 2 3.5 +6
3 emmathomas 159 6.74 % 6 2 3.0 +3
4 catherynthomas 159 16.33 % 3 3 1.0 +3
5 myathomas 97 3.49 % 1 1 1.0 +1
6 tinabrowne 77 5.19 % 2 3 0.7 +2
7 ellenpittman 50 0.00 % 0 4 0.0 0