iCombat Apocalypse
flamingskeleton Private First Class
Alias:  flamingskeleton
Name:  Thomas
Level:  Private First Class  Private First Class
Weapon