iCombat Apocalypse

Leaderboard

# Level Player Kill Streak
31 nyzbravo2 307
32 nyzcharlie1 304
33 elizabeth15 303
34 nyzgulf4 303
35 nyzfoxtrot3 296
36 nyzfoxtrot2 277
37 nyzecho6 274
38 nyzgulf1 274
39 nyzcharlie5 273
40 nyzalpha2 272
41 DarthsBountyHunter 270
42 nyzcharlie3 264
43 nyzdelta4 263
44 nyzdelta1 262
45 nyzbravo4 261